Ypäjän seurakunnan tietosuojaseloste

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ja sen seurakunnilla on pitkät perinteet henkilötietojen käsittelyssä. Julkisoikeudellisena toimijana evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien kaiken toiminnan on oltava läpinäkyvää ja arvojemme mukaista. Vastuullisuus ja luottamuksellisuus korostuvat myös tietosuoja-asioissa ja siksi seurakunnat ovat sitoutuneet suojaamaan jäsentensä, asiakkaittensa sekä henkilöstönsä yksityisyyttä.

Tällä sivulla kerrotaan henkilötietojen käsittelystä Ypäjän seurakunnassa. Rekisterikohtaiset tietosuojaselosteet saa pyynnöstä kirkkoherranvirastosta, yhteystiedot:

Avoinna ma, ke ja to klo 9-12

Perttulantie 8, 32100 Ypäjä
email: ypaja.srk@evl.fi
puh. 02 767 3108

Mitä tietoja seurakunnassa ja seurakuntayhtymässä voidaan kerätä?

Seurakunnan toiminta ja jäsenyys edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietoja ovat:

 • tunnistamistiedot : nimi ja henkilötunnus
 • yhteystiedot: muun muassa osoite, seurakunta, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • lakisääteisiin vaatimuksiin liittyvät tiedot: muun muassa tiedot kasteesta, kummiudesta, konfirmaatiosta, avioliittoon vihkimisestä ja hautaan siunaamisesta
 • seurakunnan jäsenyyteen ja sen hoitamiseen liittyvät tiedot: ilmoittautumiset tapahtumiin, tilaisuuksiin ja seurakunnan toimintaan sekä niihin liittyvät tiedot
 • lisäksi asiointiin, tilauksiin, sopimuksiin ja toimintaan liittyviä tietoja seurakunnan toimintaa varten

Tietojen pääasiallinen lähde on henkilö itse. Tämän lisäksi tietoja voidaan saada muun muassa jäsentietojärjestelmän yhteystietojen päivittämiseen väestötietojärjestelmästä.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään Ypäjän seurakunnan toiminnan ylläpitämiseen, sekä jäsenyyden ja asiakassuhteiden hoitamiseen. Lisäksi henkilötietoja käytetään toiminnan ja palvelujen tuottamiseen, kehittämiseen ja laadunvarmistukseen.

Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittely seurakunnissa ja seurakuntayhtymässä perustuu osittain lakisääteisiin velvoitteisiin, sillä esimerkiksi kirkkolaki määrää kirkonkirjoista. Osittain käsittely perustuu seurakunnan jäsenyyteen, palvelussuhteeseen tai muuhun merkitykselliseen asiakassuhteeseen. Lisäksi voimme käsitellä tietojasi antamaasi suostumukseen tai sopimukseen – esimerkiksi vuokrasopimukseen – perustuen.

Miten henkilötietoja säilytetään ja suojataan?

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä hyvää hallintotapaa ja tietosuojakäytäntöjä. Olemme arvioineet käsittelytoimiin liittyvät mahdolliset riskit ja ryhtyneet tarvittaviin toimenpiteisiin näiden riskien hallitsemiseksi. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta käsittelyltä, ja pääsy tietoihin on rajoitettu vain niille henkilöille, jotka tarvitsevat niitä työtehtävissään. Ypäjän seurakuntaan on myös nimetty tietosuojayhteyshenkilö, joka vastaa, että tietojen käsittelyssä noudatetaan annettuja ohjeita ja ne tuhotaan oikeassa aikataulussa.

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan, jotta voimme täyttää tietosuojaselosteissa esitetyt tietojen käyttötarkoitukset. Lisäksi joitakin tietoja voidaan säilyttää kauemmin, mikäli se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirkkolain, väestökirjanpidon, sekä kirjanpitoa ja muuta toimintaan koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista
 • pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa ilman, että se vaikuttaa ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.
   

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
tietosuoja@om.fi 
029 566 6700

Ypäjän seurakunnan tietosuojavastaavan yhteystieto:
mika.akkanen@evl.fi 

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön asioimalla Ypäjän seurakunnan virastossa. Samalla voit saada henkilökohtaista opastusta ja neuvontaa oikeuksiesi käyttämisestä. Asiointi on aina tehtävä henkilökohtaisesti, joten varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi.