Ypäjän seurakunnan tietosuojapolitiikka

Johdanto                                                                                             

Tietosuojapolitiikka määrittää ne periaatteet, toimintatavat, vastuut, valvonnan ja seuraamusjärjestelmän, joita noudatetaan Ypäjän seurakunnan tietosuojan toteuttamisessa ja kehittämisessä. Tämä tietosuojapolitiikka koskee henkilötietojen käsittelyä, jossa seurakunta toimii rekisterinpitäjänä.

Seurakunnan toiminnan perustana ovat seurakunnan jäsenten ja vapaaehtoisten sekä muiden seurakunnan kanssa tekemisissä olevien henkilöiden tarpeet.

Seurakunnan johto tietosuojatoiminnan omistajana määrittelee tässä politiikassa johtamiseen ja toimintaan liittyvät tietosuojaperiaatteet, vastuut ja tavoitteet. Politiikka toimii perustana seurakunnan tietosuojaa koskeville ohjeille, joiden tehtävänä on tarkentaa politiikassa annettuja määräyksiä ja ohjeistaa niiden soveltamista käytäntöön.

Tietosuojapolitiikka koskee koko seurakunnan henkilöstöä mukaan lukien seurakunnan sidosryhmien edustajia, jotka toimeksiantojensa puitteissa käsittelevät seurakunnan omistamaa tai hallinnoimaa tietoa (mm. luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia). Tietosuojaselosteissa määritellään tarkemmin tiedon omistaja. Politiikka kattaa seurakunnan omistaman tiedon riippumatta sen esitystavasta, muodosta, suojaustasosta tai elinkaaren vaiheesta.

Tämä politiikka on saatavissa seurakunnan kotisivuilla.

Tietosuojan määritelmä

Oikeus henkilötietojen suojaan on jokaiselle kuuluva perusoikeus. Tämä tarkoittaa, että henkilötietojen käsittelyn on yhtäältä oltava asianmukaista ja toisaalta sen on aina tapahduttava tiettyä tarkoitusta varten ja asianomaisen henkilön suostumuksella tai muun laissa säädetyn oikeuttavan perusteen nojalla (kts. kappale Tietosuojan toteuttaminen). Henkilötietojen suojalla tarkoitetaan myös jokaiselle turvattua oikeutta tutustua niihin tietoihin, joita hänestä on kerätty ja tarvittaessa myös saada hänestä kerätyt tiedot muutetuiksi tai poistetuiksi, mikäli tietojen oikaisu on tarpeen.

Tietosuojan tavoitteet ja periaatteet

Seurakunnan lähtökohtana tietosuojassa on riskilähtöisyys. Seurakunta rekisterinpitäjänä arvioi henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit ja valitsee arvioidun riskitason mukaan tarvittavat hallintatoimenpiteet. Tietosuojariskien hallinta on osa seurakunnan riskienhallintaprosessia, jolloin erityisesti merkittävän tason riskit raportoidaan johdolle saakka. Riskilähtöisyys ohjaa organisaation henkilötietojen käsittelyä ja on erittäin tärkeä osa rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuuden toteuttamista.

Seurakunta toteuttaa riskilähtöisen toimintaperiaatteen varmistamiseksi tietosuojan vaikutustenarviointeja sellaisten henkilötietojen käsittelytoimille, joiden suunnitteluvaiheessa on todennäköistä, että käsittelytoimiin liittyy yksilöiden oikeuksien ja vapauksien kannalta merkittäviä riskejä. Vaikutustenarvioinnin tuloksia käytetään niiden hallintakeinojen määrittelemisessä, joilla pyritään pienentämään henkilötietojen käsittelyn riskitasoa. Samalla varmistetaan tietosuoja-asetuksen vaatimusten toteutuminen.

Seurakunnan toiminnassa toteutetaan sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatetta. Tietosuoja otetaan huomioon monipuolisesti perustoiminnan yhteydessä (eri toiminnoissa, johtamisessa, hankinnoissa ja kehitystyössä). Tietosuojan oikeanlainen toteutuminen varmistetaan käyttämällä tilannekohtaisesti parhaita mahdollisia ja tarkoituksenmukaisia teknisiä ja organisatorisia riskiarvioon perustuvia ratkaisuja.

Seurakunnan tavoitteena on huolehtia tietosuoja-asetuksen mukaisten rekisteröityjen oikeuksien toteutumisesta dokumentoimalla ja ohjeistamalla henkilötietojen käsittelyn käytänteet sekä huolehtimalla käyttäjäkoulutuksesta.  

Tietosuojan toteuttaminen

Henkilötietojen käsittely toteutetaan noudattamalla alla lueteltuja periaatteita:

 • henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti sekä läpinäkyvästi
 • henkilötietoja käsitellään suunnitellun käyttötarkoituksen mukaisesti
 • henkilötietoja kerätään käyttötarkoituksen mukainen määrä, ei enempää
 • henkilötietojen käsittely toteutetaan täsmällisesti
 • henkilötietoja säilytetään käyttötarkoituksen kannalta tarkoituksenmukainen aika
 • henkilötietojen käsittelyssä toteutetaan henkilötietojen eheyden ja luottamuksellisuuden periaatetta

Seurakunta toteuttaa sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatetta ja sisällyttää tietosuojaperiaatteet ja -vaatimukset jo aikaisessa vaiheessa osaksi henkilötietojen käsittelyä. Näin varmistetaan, että käsittely vastaa tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Seurakunta toteuttaa tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet ja menettelyt tietosuojan varmistamiseksi. Edellä mainittujen toimenpiteiden avulla varmistetaan mm, että:

 • oletusarvoisesti kerätään vain henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä käsittelytarkoituksen kannalta
 • tietoja ei kerätä eikä säilytetä suurempia määriä eikä kauemmin kuin on välttämätöntä kyseiseen käsittelytarkoitukseen
 • henkilötietoja ei oletusarvoisesti saateta rajoittamattoman henkilömäärän saataville
 • taataan rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen
 • taataan henkilötietojen suoja tarvittavin tietoturvakeinoin

Tietosuojan toteuttamisessa seurakunta varmistaa tietosuojalainsäädännön vaatimusten toteutumisen koko käsiteltävien henkilötietojen elinkaaren ajan.

Seurakunta voi rekisterinpitäjänä ulkoistaa valitsemansa osan henkilötietojen käsittelystä henkilötietojen käsittelijälle. Seurakunta valitsee sopimuskumppanikseen vain sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka noudattavat hyvää henkilötietojen käsittelytapaa sekä täyttävät tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja pystyvät huolehtimaan rekisteröidyn oikeuksien toteutumisesta.

Seurakunnan ja erikseen valitun henkilötietojen käsittelijän välille laaditaan sopimus, joka on kirjallinen. Tietosuoja-asetuksen mukaan sopimuksessa tulee määritellä henkilötietojen käsittelyn kohde, tarkoitus ja kesto sekä sopia käsiteltävät henkilötiedot. Sopimuksen sisältö vaatimuksineen tulee määritellä mahdollisimman tarkasti.

Rekisteröityjen tietopyyntöprosessi

Seurakunnassa on määritelty toimintaprosessi ja -ohje liittyen toimintaan rekisteröityjen käyttäessä oikeuttaan saada pääsy henkilötietoihinsa. Tätä toimintatapaa noudatetaan rekisteröidyn pyytäessä saada nähtäväkseen rekistereissä olevia henkilötietojaan.

Henkilöstön tietosuojakoulutus

Seurakunta huolehtii henkilöstön riittävästä tietosuojaosaamisesta henkilöstökoulutuksien ja informaation välittämisen kautta. Myös organisaatioon tulevat uudet työntekijät perehdytetään tietosuoja-asioihin järjestelmällisesti uusien työntekijöiden perehdyttämisen yhteydessä.

Toiminta tietoturva- ja tietosuojapoikkeamatilanteissa sekä ilmoitusvelvollisuus

Seurakunnassa on määritelty toimintaprosessi ja ohje liittyen toimintaan tietoturvaloukkausten tapahtuessa. Tämän prosessin mukaista toimintatapaa noudatetaan tietosuojapoikkeamien sattuessa.

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksen sattuessa seurakunnalla on rekisterinpitäjänä ilmoitusvelvollisuus valvontaviranomaisen sekä rekisteröidyn suuntaan. Valvontaviranomaiselle tehdään ilmoitus tietosuoja-asetuksen mukaisesti 72 tunnin kuluessa siitä, kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus on tullut ilmi. Rekisteröidylle henkilötietojen tietoturvaloukkaus ilmoitetaan ilman aiheetonta viivytystä.

Tietosuojarikkomukset käsitellään tapauskohtaisesti seurakunnan tietosuojaelimissä.

Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakuntaa koskevat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Periaatteissa on kuvattu eri toimijoiden tehtävät ja vastuut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jatkuvassa prosessissa.

Liitteet:         Tietosuojavastuut (Liite 1.)

Kirkon tietosuojakäsikirja (Keskeiset käsitteet)

 

Liite 1 - Tietosuojavastuut Ypäjän seurakunnassa

Tämä dokumentti kuvaa tietosuojan vastuut ja velvollisuudet Ypäjän seurakunnassa. Tietosuojan vastuujärjestelyn tulee seurata seurakunnan toiminnan mahdollisia muutoksia. Monet alla mainituista vastuista voivat kuulua samankin henkilön tehtäviin ja vastuisiin. Olennaista on, että näiden tehtävien hoito on järjestetty, myös varahenkilöiden osalta. 

Yleinen vastuu tietosuojan valvonnasta ja ylläpitämisestä

Tietosuojan toteutumisen valvontaan ja ylläpitämiseen osallistuu jokainen seurakunnan henkilöstöön ja järjestelmien ja palveluiden käyttäjiin kuuluva osana omaa yleistä toimintavastuutaan.

Tietosuoja on osa työtehtäviä

Suurin osa tietosuojan toteuttamiseksi tehdystä työstä sisältyy seurakunnassa työskentelevien normaaleihin tehtäviin.

Tietosuojan vastuutaulukko

Rooli

Vastuu

Kirkkoneuvosto

 • Hyväksyy seurakunnan tietosuojapolitiikan.
 • Vastaa seurakunnalle annettujen tietosuojaa koskevien määräysten ja ohjeiden noudattamisesta.
 • Huolehtii siitä, että seurakunnalle on nimetty tietosuojavastaava.

Ylin johto

 • Vastaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta.
 • Huolehtii kirkkoneuvoston tietosuojaa koskevien päätösten valmistelusta.
 • Huolehtii riittävistä tietosuojan toteutumista koskevista työntekijäresursseista.
 • Vastaa tietosuojapoikkeamien viestinnästä tietosuojan yhdyshenkilön ja tietosuojavastaavan kanssa
 • Huolehtii esihenkilöiden ja muun henkilöstön riittävästä tietosuojakoulutuksesta.
 • Huolehtii siitä, että seurakunnalle on nimetty yksi tai useampia tietosuojayhteyshenkilöitä tai tietosuojaryhmän jäsen siten, että kukin seurakunnan työntekijä tuntee oman yhteyshenkilönsä.

Tietosuojavastaava

 • Valvoo, että henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojasäännöksiä.
 • Antaa rekisterinpitäjälle ja sen työntekijöille tietoja ja neuvoja tietosuojasäännösten mukaisista velvollisuuksista.
 • Tiedottaa tietosuojaan liittyviä ohjeita, suosituksia ja määräyksiä.
 • Ottaa vastaan havaintoja tietosuojaan liittyvistä tapahtumista tai poikkeamista ja raportoi ne asianmukaisesti eteenpäin tietosuojavaltuutetulle.
 • Raportoi rekisterinpitäjän ylimmälle johdolle (Kirkkoneuvosto, kirkkoherra, talousjohto, johtoryhmä).
 • Tietosuojavastaava ei ole vastuussa rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta. Tämä vastuu kuuluu edelleenkin rekisterinpitäjälle ja sen organisaation johdolle.
 • Rekisteröidyt voivat ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan asioissa, jotka liittyvät heidän henkilötietojensa käsittelyyn ja tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksiensa käyttöön.

Tietosuojayhdyshenkilö

 • Huolehtii saamiensa tietosuojaan liittyvien ohjeiden, suositusten ja määräysten tiedottamisesta kaikille työntekijöille.
 • Osallistuu esimiesten tukena uusien työntekijöiden perehdyttämiseen tietosuojaa koskevissa kysymyksissä.
 • Ottaa vastaan ilmoituksia seurakunnassaan havaituista tietosuojaan liittyvistä tapahtumista ja poikkeamista ja raportoi niistä tietosuojavastaavalle sekä oman seurakuntansa esimiehille.

Esihenkilö

 • Välittää tietoa tietosuojaan liittyvistä määräyksistä omille työntekijöilleen.
 • Järjestää uusien työntekijöiden tietosuojaperehdytyksen ja on velvollinen huolehtimaan siitä, että työntekijät ovat oppineet kyseiset asiat.
 • Huolehtii omalta osaltaan siitä, että työntekijät noudattavat annettuja ohjeita.
 • Vastaa omien työntekijöidensä osalta siitä, että tietojärjestelmien käyttöoikeudet vastaavat työtehtävien tarpeita.
 • Puuttuu kaikkiin tietosuojaa koskettaviin havaitsemiinsa epäkohtiin.

Työntekijä

 • Perehtyy häntä koskeviin tietosuojaohjeisiin ja noudattamaan niitä työssään.
 • Ottaa toiminnassaan huomioon tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen huolellisuusvelvoitteen ja julkisuuslain mukaisen hyvän tiedonhallintatavan.
 • Raportoi esihenkilölleen ja seurakunnan tietosuojayhdyshenkilölle havaitsemansa tietosuojaan liittyvät epäkohdat ja poikkeamat.