Kuulutus seurakuntajaon muuttamista koskevasta aloitteesta

 

Humppilan, Jokioisten ja Ypäjän seurakuntien seurakuntajaon muuttaminen

Ypäjän seurakunnan kirkkovaltuusto on 18.6.2024 päätöksellään § 20 on tehnyt Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallitukselle aloitteen Humppilan, Jokioisten ja Ypäjän seurakuntien seurakuntajaon muuttamisesta. Ypäjän seurakunnan kirkkovaltuusto esittää aloitteena, että Humppilan ja Ypäjän seurakunnat lakkautetaan 31.12.2025 ja liitetään Jokioisten seurakuntaan 1.1.2026 lukien siten, että uuden laajennetun seurakunnan nimeksi tulee Jokiläänin seurakunta.

Kuulutus, päätös ja aloite pidetään yleisesti nähtävillä 19.6.2024 – 10.7.2024. Seurakuntalaisten katsotaan saaneen tiedon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä (kirkkolaki 10 luku 24 §).

Kuulutus, päätös ja aloite on julkaistu 19.6.2024 Humppilan, Jokioisten ja Ypäjän seurakuntien verkkosivuilla ja asiakirjat löytyvät osoitteesta:

www.ypajanseurakunta.fi

Seurakunnan jäsenten tietoon saatettava kuulutus pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei muuta säädetä tai salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kuulutusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. (KL 10:28).

Lisäksi kuulutus on lähetetty 19.6.2024 julkaistavaksi Forssan lehteen ja Loimaan lehteen.

Humppilan, Jokioisten ja Ypäjän seurakuntien seurakuntalaisilla on mahdollisuus jättää aloitteesta kirjallinen kannanottonsa Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille 14 päivän kuluessa aloitetta koskevan kuulutuksen julkaisemisesta viimeistään 10.7.2024. Kirjallisen kannanoton voi jättää sähköpostitse: tampere.tuomiokapituli@evl.fi tai postitse: Näsilinnankatu 26, 33200 Tampere.

19.6.2024
Miikka E. Anttila
Ypäjän seurakunnan vt. kirkkoherra

Päätöksenteko Ypäjän seurakunnassa


Ypäjän seurakunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto, johon kuuluu 13 jäsentä.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka johtaa käytännön toimintaa ja hallintoa. Se toimii myös kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra.

Seurakunnassa on myös kasvatuksen, lähetystyön, diakoniatyön, musiikkityön ja hautausmaan vastuuryhmät.

Voit vaikuttaa seurakunnan päätöksentekoon mm. osallistumalla seurakuntavaaleihin ja tekemällä aloitteita.

Seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa voi äänestää 16 vuotta täyttänyt ja ehdokkaaksi voi asettua 18 vuotta täyttänyt kirkon jäsen.